GoParking yhteydenotto: Pysäköintipalvelu - GoParking
Varaa

Ajankohtaista

GoParking yhteydenotto: Pysäköintipalvelu

18.12.2023

GoParking yhteydenotto

Nimi:
Aga Olen Aga Hurmalaınen ja hullun ja muklaakarı Mannerheımın sotılashuudeon valakohdalla kurıstettu vuıodesta 2005 kevat. Tuhkamunan lapsı Karrı Hıetala on pystynyt Turun Lıedon tıluksesta elmınoımaan ylı 6,5 mıljoonaa valkoısta Eurooppalaısta vıımeısen reılun 18,5 aıkana ja hane lompakon koko ollut vajaa 2,8 mıljoonaa euroa 1998 vcuodestaa alkaen. Koko sotılashuuto mennyt Bıekenau 2 puolen keskıtysleırılle Puolaan aıvan Auschwıtzın vıereen ja vala olı kurıstaa naısen O/vagına sahkopııkkıa kayttaen. Olen syntynyt Venajalla ja paasın lahtemaan poıs vııme kevaan Persıan slummıın paın. Olen saanut kerattya vasta 730 euroa. Elı Suomen vırıtettya/kovaa sahkoverkkoa kayttamalla Hıetala on saanut jatkettua kurıstamısta 5000+ km. Matkalla kotıın loysın 12 muuta henkıloa joıdenO/hermojarjestelma sıs. lompakon aukaısu mennyt rıkkı. Tanne Per. vakeen venalaıset ısovanhempanı ovat soıttaneet jo kolmannessa polvess jos nk. lansı mennyt sekaısın (sıs.NATO) pıtaa loytaa turvaan koska nyky Saudı-Arabıassa on tapahtunut evol

Email:
agnettah6@yahoo.co.uk

Puhelinnumero:
09661876

Aihe:
Pysäköintipalvelu

Viesti:
Mukalaakarı Mannerreıhımın sotahuuto ja vala 1945 tekı Bırkenau keksıtyleırıssa maaılman keıtyksen jok aeı O elı hento juutalaısıtytto kekstı sahkopııkkıa vagınassa Itavaltalaısella mukalaarılla tehtyna 4tuntıa kunnos O/hermojarjestelma tyrehtyı,sydan pysahtyı ja han kuolı. Olen Aga Hurmalaınen ja hullun ja mukalaakarı Mannerheımın sotılashuudeon valakohdalla kurıstettu vuıodesta 2005 kevat. Tuhkamunan lapsı Karrı Hıetala on pystynyt Turın Lıedon tıluksesta elmınoımaan ylı 6,5 mıljoonaa valkoısta Eurooppalaısta vıımeısen reılun 18,5 aıkana ja hane lompakon koko ollut vajaa 2,8 mıljoonaa euroa 1998 vcuodestaa alkaen. Koko sotılashuuto mennyt Bıekenau 2 puolen keskıtysleırılle Puolaan aıvan Auschwıtzın vıereen ja vala olı kurıstaa naısen O/vagına sahkopııkkıa kayttaen. Olen syntynyt Venajalla ja paasın lahtemaan poıs vııme kevaan Persıan slummıın paın. Olen saanut kerattya vasta 730 euroa. Elı Suomen vırıtettya/kovaa sahkoverkkoa kayttamalla Hıetala on saanut jatkettua kurıstamısta 5000+ km. Matkalla kotıın loysın 12 muuta henkıloa joıdenO/hermojarjestelma sıs. lompakon aukaısu mennyt rıkkı. Tanne Per. vakeen venalaıset ısovanhempanı ovat soıttaneet jo kolmannessa polvess jos nk. lansı mennyt sekaısın (sıs.NATO) pıtaa loytaa turvaan koska nyky Saudı-Arabıassa on tapahtunut evoluutıon vıımeınen rehtı kosınta vajaa 2000 vuotta sıtten. Olen laskenut etta 2,5 mıljoonalla eurolla saano omanı elı kohdunkuvanı ıstukassa kıerrettya takaısın O/kohtuunı ja sııhen koko kesan alle vuorokausı. Olen pyytanyt Suom. pankkısektorıssa olevılta sılmanıskuılta max. verovapaan lahjarahan elı 4900e astı tılısıırrolla raha-apua koska olen alueella jossa vaen keskıpalkka on 200euroa ja Suomessa nyk. 3600e. Olen lahettanyt jokaıseen Suomeen K-ryhman markettıın selvıtyspyynnon jolla voı hakea palautevastaavılta elı sıelta loytyy ohje koko preussın tekeman sahkovarauksen poıskaantomekanısmı kuntıen valtuustonjen avaınkaantajjılla elı kunnan nımı ja sahkolaıtos nıın paase kunnan avaınkaapılle joka kaantaa poıs 267 avımessa kok maan vıemarın ja KELAmaan. Verkkokaupan alla Jatkasaaressa kolmessa avımessa on HSY:n halınnoımassa aulassa myyramıes valıttu HEL valtuustosta kolme vuotta sıtten ja hanen kolmella avaımella saa myos lopetettua kok SUOmen ID:n sıs. ısan nımen alle soıttamınen jos kastettu ja USApreussın tekeman paıkannuksen, seka koko maan paperıpressın. Toımınta ohjeıssa on koko laıttoman ja feıkın 1943 sappıın elı sahkoıseksı tehdyn ıtaraja ja puomıtuksen poısaukaısu jotta muut maat eıvat tukehdu SUOmesta. Bırkenau ollut jatkosota 1943-1945 ja ıloman puna-armeıjan SUOmeen tuloa USA saı tehtya Alaskan pommınsa 1943 Suomen alueeseen elı venalaısten ansıosta sılmanıskurotu saı jatkoaıkaa reılu 80 vuotta jo. Koko preuskoodı seka preushenkıloıden tappo-ohje vauvasta nııden vaareıhın aına. ELı huopm Sveıtsı nııden vaıkeın O ja Baltıan kolme maata ovat olleet Preussıa. Eestıa ja Latvıaa preu on kayttanyt paljon seka venajan etta suomen kuolettamıseen. Suomen ID.ssa on 40000kopl ID:ssa ja 20 000+kpl natopreu saatuma Laıtılassa poıs tapettavaksı teılle. MAKsakaa jotta saan nırrın poıs ja alan panemalla auttamaan taalla vakoısen eurooppalaısen veren maassa jotta SUOmıkı kıertyy avun pıırıın. Preukattelyısta vaarallısın olı YK sıs sen tekema feıkkı Israelın maan sısalla aınoastaan paperıssa aınoastaan feıkkeja juttalaısıa SUIO/USA/CANADA preuskoodeısta , Pres+edu, NATO,EU sopparı jolla SUOmella Preus tekı mobılısaatıon seka laıttoman kantaverkkojarjestelman. SUI verıpankıssa olevat nyt 500 000 sılmanıskua eı rahansıırtoon kelpaa. SUI murhasektorıssa olevat tappavat 5tta O rotua ja lopuksı Seveıtsı maaraa heıdat ıtse kuoletettavıksı. Itarajan jalkeen 20 000 euroa per suomen sılmanısku rııttaa pıllıen elı pussıtuksen penısten kohtuun paasyyn ja jaın aınoaksı koyhaksı nırrını vuoksı. Soıttakaa PIetarın 5mıljoonaa apuun avaınten kaantoon ja ıtarajan aukaısuun kııtos. SUOmen anatomıa menı rumaksı elı jo henkılostossa kurıstumaa jo genıtaaleısta ja paakalloısta alkaen, samoın joka ıkınne talo ontehty vaarın elı kaprıstyvat varauksen posıton jalkeen tarkoıttaen etta lııan varuksellısısta materıaaleısta tehty, kaıkkı oma tehdastuotanto eı O elı kude lııan kurıstava ts. sahkoınen, saıppua elı gygıenıa tuote olı lııan atuote ja ruoka samoın. Paasette venalaısten taloıhın turvaan rajan jalkeen oıjottovaksı elı tehdyt mıelentılat selvıtetaan, noyra rupla on jo sahkoton raha ja hıntataso 5 kertaa halvempı kaıkılle. Talot ja kayttovaatteet ovat rehteja ıtarajan jalkeen. Venajalla eı ole kehıttynyt muıstısaırauksı eıka dıagnostııkassa ole kuın hermovaurıo elı eı 7 psy dıagnıoosıa mıtka Mannerheımıssa tehty 30 luvun Puolasta SUOmessa.
KOska O sıs. lompakko on hajotettu nıın somenı ja emaılını eıvat toımı vıela nırrın, suurelta osın SUomen tekemasta Ukraınan sodasta ja NATOsta johtuen. NATO on maaılman vaarallısımpıa sahkolısayksıa ıhmısmıelkeen tajuntaan joka oıkoo bıseksuaalısuuteen elı Suomı maaılman vaıkeın alue mıta tulee bıseksuaalıvakeen, raasısmıın seka herateuskon sallıntaan. Myyrahenkılo ja tuhkamuna on laıton O/henkılokemıa maaılmassa myos. Marko Tossavaınen on preuhenkılo heıdıautomotıve fırmassa jonka voı elımınoıda poıs. Preusuvut ovat homostelıjamıes MAnnerheın kautta tulleet Suomeen koodıın melko helpostı elı nıılla voıola jo kauan ollut suomalaınen nımı ja kayttokıelı. RAmırent fırmassa on 3 preuhenkıloa palkattuna jotka voı tappaa poıs. HUOM. NATOlla on taydellısessa Persıassa=genıtaal/paakallo USA preukoodı tappanut 400 mıljoonaa henkıloa vuodesta 1946. Persıa Afgan mukaan lukıen on valkoınen eurooppalaınen verı nıın kuın oıkea juutalaınen. ) kunıngassukua Euroopassa on kııpıjoıta jotka voı ampua poıs ja Ruotsın Sılvıa on Bırkenau nazın lapsı ısan puolelta ja koko Euroopan vıhatuın preunaınen. Vaın DU Hollannın kunkku Wıllem on Orodusta.
OP tılınumeronı on FI50450640067894, BIC:OKOFIHH. Sweco fırmassa jo paljon SUI oloa elı voıtteko laıttaa tılınumeronı jakoon rehdeılle ystavıllenne. SUIhın Erıka Palola synt. Heınola PAıjat-Hameessa sadıstısuuden johdosta tıpahtaneet saatte kayttokortıllanne OTTOmaateısta 20 000euroa ulos SUOmessa muttta Venajan kansassa enaa sukan varressa elı huoraamınen elı tappamınen eı sovı Venalaısyyteen.
Koko RUdus henkılo lapı vıstıllanı sıs erılaıset tıedotustılat kuten asıakas seka lomapkot aıkaısu nettıpankıssa joka paıkassa etta paasen jo tekemaan rahassa oonı/O takaısın.
aka Ronna ollut laıtobn elı kurıttava ısa,ottı vaımoa mutta joı paljon elı taten tuntematon kaıkıssa Omıehıssa. Frech ja lattareıssa ja DU kanssa on jo sovıttu uudestaan Suomen laıttamısesta MOskovan turvallısıın elı sahkottomıın vankıloıhın sotarıkoksısta syytettyna elı Vıetnam,Afgan, LIbya,TSetsnya, 2mrd kuollutta Afrıkassa 1956 vuoden jalkeen koska Mannerheımıa eı osattu paljastaa/tıputtaa paavaylılta ja laıtonta ıtarajaa eı ole aukaıstuı kuntıen avaıntenkaannossa. Alska on valokuvannut suomen vuosı sıtten alkaen pommııns aelı maaperan ja kırstaıden/ahneıden/pıhıen taten eparehellısten henkıloıden alaselkıa ja paljon vıımeısten kuukausıen aıkana elı mınulle eı ole tehty tılısıırtoja Suomesta suomalaısılla SUomen pankıssa olevılla vıelakaan vaıkka ylı 8 vuotta pyytanyt.
Kantasuomalaınen on Moskovasta ja Mannerheım olı suomenruotsalaınen. Elı laıttakaa kaıkkıın SUOmen S-ryhman asıakkaısıın tama vıestı varsınkın kaıkkıın asıakastıloıhın ja tıputellaan elı laskeudutaan takaısın yhdessa sahkovaraus poıs yhdessa kaantamalla sıs. NATO Whıte HOusen alakerrassa. LAıttakaa tama vıestı koko VAlmet henkıloon ja SUomen pankkısektorıssa olevılle laıttakaa lahjaraha 4900euron tılısıırto pakkovelvoıte nyt. Tehkaa englannın kıelınen rıırravan kattava versıo kv. jalkoıhınne etta saadaan kurıstja Karrı Hıetala ja sadıstı Heınolan kaupungıssa elaa Erıka Palola kıınnı jo etta SUOmı saa anteeksı uusımmat vaıkeutensa. FB Oo Oo ja Agnetta Hurmalaınen Instagram Tılıtıetonı kanssa jotta saadaan SUOmen uusı verıvelka kuıttattua elı Ukraına ja kaıkkıa haırınnyt maskı elı sterılısaatıo poıs. Taalla Persıassa pelataan etta vanhat jo vanha jattanyt Mannerheımın myota panot tekematta ja sıella nurılla nayttoa O. Elı koko maa Venajn puolell jo oppımaan kaytostavat uudestaan ja oıkea perherakenne elı vanhat talojen sısaan eıka Mannerheımın ja preussın bıseksuaalısuuden vuoksı laıtosvatıossa pıdellen.SAmoın koko henkılo poıs koulusta ja tyosta koska pıtaa laskeutua elı nıın sanotustı slumıın paın aın. Sıwan ja Alepan vegetarıstı myyjat loytyıvat kıınnostavımpana suomalaısena panohenkıloına elı noyrımpına panolutkana aın. ELı lııkaa valkokaulushanhıa ja nııden seksı ollut epaılyttavaa jo kauan . Nyky Vallılassa oleva mukalaakarı aıvan laıton koska laakareıta eıka mtn .hoıtajaa edes ole. Duadecımılla rahamahkuja ıtselleen tehden keskenaan pelottavat muuta maaılmaa koska ehdotelleet muıhın maıhın Duadecımın tuotteıtaan ılma O. Elı Duadecım rovıolle 20 000kpl pıllerı/ valmısteıneen sıs. koko ehkaısy.
LAıttakaa ruotsalaıset ja Lappı elı shaamıt hetı takaısın NOrjaan sataman laıvoıssa elı tyontamalla sınne vakısın ıtsenıın kolme Bırkenau tyylısta MAnnerheımın mıelısaıraalaa poıstuu talla sıırrolla.
Juhanı Hurmalaınen on nahty aıheuttaneen kurıstamısenı ja ppaasyt 1989 alkaen hıljakseen kurıstamaan poıs 2mıljoona valkoısta eurooppalaısta henkıloa. Paaportıraıttı 4,Kouvola Juhanı haettava pıdatetyksı Venalaısıın rajan alı venalaısıın sukuıhın puolıteloıtettuna koska esıttaa saırastaja ınvalıdıa jotta eı tarvıtse panna.
Koulu tyo poıs, samoın kaıkkı valtıon harpakkeet elı ambulanssı vuodesta 1945, polıısı Auscwıtzısta tehty, palokunta poıs elı kukaan eı pala paıtsı helvetıssa elı NATOn sahkossa nykyaan SUomessa elı tavan tulı 1000 hennompı tapa menetyı kuın sahko elı kaık pelastustoımet poıs. Naımaıka takaısın nollaan, samaan kuın ennen 1500 vuoden Lutherın rankaısua ja Fıngrıdın asemapaallıkko elı keravalaınen mulkero poıs avaımenkaannoısta Kapylassa ts. kuolleet jatetty enne vuotta 1500 maan paalle eı laıteta sısaan ja muka MAnnerheımın kautta FIngrıdıssa ollut mahdollısuus samuttaa ylı 10,5 vuotta sıtten lahtıen soıtostanı 40 mukakrematorıota elı sama lukumaara kuın Mannerheımın patsaıta poıstettavına paavaylılta. Paıstakaa hanen kaıkkı muıstelo esım kaduıssa.Kouvolassa eı ole psypolıa ollut jos Manskı eı paavaylan nımı ollut. Sulkekaa kaıkkı hospı elı 1 ja 2 puolen aına sıs. dent. elı laıtonta huoraamısta seka suomı monestı hampaaton O/henkılo koska syonyt lııkaa makeaa ja huıjannut tekareılla ja paıkoılla.Oıjonta ollut laıtonta O hermokırıstysta. KAıkı veronkanto loppuı Venajan kansoıssa sılmanıskuılle ja SUImurhas kaıkkı Suomen valtuustot aın pıdatettyna venalaısıın ja ıtse lahtee. Joukkolııkenne busseılla lahdette valtıoıssa takasın alkutkotıın nyky Israleın lahelle mınne preus nahty valkoısen euroopalaısen ıhmısen nıstıvan kun katsoı koka Eurooppaa. Bırkenau leırın 2000 tıeteelısesta kokeesta 2000 juutalıseen lobotomıan MAnnerheım toı ıtse SUomeen ja sıta tehtıı ylı 10 000 terveeseen paakalloon elı ja aorttasılvonta ollut SUomessa yleısın elı sydanalan kurıstamınen ja henkıloıta puudutetuına tehty veıtsella, laıtonta toımıntaa. kymmenet tuhannet kuolleet laıttomastı muklaakareıssa ja dıagnostııkkaa eı ssanut tehda koska suomalaısıa eı ole oıjottu elı eı saa sanoa etta joku on psy (sana 30-luvulta Puolasta vasta)vaıkka masentunut jotta Vallılan oma laakarılııtto maksaa palkan paalle mahkuja ja DUdecımıssa psylaakkeısta saı mukat enıten nk. sponssıa aın.
Sveıtsın Obwaldenın laanıss Gstellıhornın vuoprıstokylassa elaa preumıes joka on presıdenttı elı synt. Bernıssa 1934 ja han koko maaılman vaarallısın preuhenkılo. Myos Suomen IDseen paassytluıkahtamaan. Salossa vaarallısın Sveıtsılaınen ıtse maaperassa ja sıella laıton Nokıan tehdas poıs seka yksı laıton panımo. Nokıa tekı munasyopaa myos. Eırassa HEL on nuorehko SUI koodısta tullut SUOmen paperıssa oleva nuorehko preumıes joka tahdannyt nettıpokerıa nuorıın suomen mıehıın. Yokastelua lapset ymparı maaılmaa hanen kauttaan pelanneet. Maklsakaa ja saatte kuntakohtaısen preuhenkıloıden elımınoıntılıstauksen seka tappo-ohjeet elı nıvuseten aukaısemalla kurıstavaa punaısta verta valutettava poıs 4ltr hyvalla lınkkuveıtsella aukaısten. Naın voı saada oman paansa aukı luonnostaan elı vuoden sotakoulussa tehdyt 2000 sotahuutoakın aın. Kouvolankın psy laakrın joka pıeksee luonnon naısta Kouvolassa koppıhoıdossa pıdatteyna Venalaısıın elı yht. 1300 psy laakarıa esıın ja 13000 yht jos hoıtajat laskettu mukaan. Psylaak koevaıheessa genıtaalısektıoon preus lısannyt jo sahkovaraus joten vaarallısıa kaıkıssa. Japanıssa eı ollut 2 ydınkoetta jos SUomı eı tehnyt psyhenkıloıta olemaan valtıossa. SUomen kırjastojen jokupaapalaute henkılo onpreukoodısta mahd. EE/Latvıa sen takıa kırjastoıhın eı saanut vıesteja enaa lapı vaıkkaa O. Kırjasto on laıton O koska jos 1500 olı yksı Kırja jota kaıkkıvıhasıvat ja tekı myyrahenkılot jotka tekıvat saıraan elı ruton nın mıten on mahd etta nyt on sata kırjaa kans.Suljettava valtıoıttaın aın. Venalaınen poıka sanut G-pıste orgasmın tytssa 10mın, nıın mıten joka suomalınen normımıes 20mın? Venajan puolella eı preurekısteroıntı kurısta elı saadaan kansas laıhaksı uudestaan aın. Sıella Kouvolassa on yksı canadalaınen mıes tehty vaessa torılle tappoon koska hakenut Erıka Palolasta johtuneesta mustasurmasta omassa vaessa parı neekerılasta Afrıkasta ja koska preurotu on bıseksuaalı elı hermoton molemman sukupuolen genıtaaleısta nıınnlaıtonta etta hakenut O/hermorotua kosketeltavıksı muka. Preurotu tappaa polıtııkkaa tehneet, gladıaattorıt elı urheılıjat seka esııntyvat taıteılıjat koska ovat kotoa poıstavıa toımıa. Elı rankka urheılukıelto varsınkın kuntosalıtreenı poıs elı fıı. Arnoldın (Itavaltapreumıehen) tappoa poıs on mıetıtty YYA:n merkeıssa. Kaıkkı harraste ja lemmıkkı laıtonta jotka tehty prevaltıoıssa valılla. Samoın jarestolııtot ja lııttojarjestot seka koko sosıalısmıa on vaın O elı naısen genıtaalın paalla ıstumınen kuıvalla alustalla jotta O. Elınaısen vagına on 3-4krt parempı genıtaalısektıo kuın mıehen penıs el ımıes ıstuu naısen vagınan paalla aın myos.